Uploader: Max
Country: Netherlands
Uploaded: Jun 05, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

pn n 18002 - pdf download

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ W OPARCIU O NORMĘ:
PN - N - 18002
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ………...
Starosty Olsztyńskiego z dnia …………….
OCENA
RYZYKA ZAWODOWEGO
wg PN-N-18002
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W
STAROSTWIE POWIATOWYM W
OLSZTYNIE
Zatwierdził:
.................................................................
Sporządzający:
………………………………………………
Wstęp.
1
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ W OPARCIU O NORMĘ:
PN - N - 18002
Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w Polsce jest usankcjonowane prawnie.
Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014, poz. 1502 z późn. zm.), pracodawca jest zobowiązany do informowania
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o
zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.
Ryzyko zawodowe, zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
jest to prawdopodobieństwo
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących
straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub
sposobu wykonywania pracy.
Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę
organizacji pracy i stworzenia warunków pracy zabezpieczających pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla
zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii,
urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W przypadkach,
w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek
zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności – środki ochrony
indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.).
2
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ W OPARCIU O NORMĘ:
PN - N - 18002
Procedura oceny ryzyka.
Ocena ryzyka zawodowego w została przeprowadzona w oparciu o wymagania
polskiej normy PN-N-18002.
Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej
Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:
Część 1.
Nazwa i opis stanowiska; wymogi dla pomieszczenia i danego
stanowiska pracy wynikające z przepisów, rodzaj wykonywanej pracy.
Część 2.
Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.
Część 3.
Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.
Część 4.
Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.
Część 5.
Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej oceny.
(Opracowanie działań korygujących lub zapobiegawczych)
Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących:
-
charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),
-
charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,
-
stosowanych technologii i używanych materiałów,
-
wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,
3
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ W OPARCIU O NORMĘ:
PN - N - 18002
-
źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,
-
możliwych skutków zagrożeń,
-
stosowania środków ochronnych,
-
występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.
Następnym etapem jest identyfikacja zagrożeń, która powinna obejmować:
-
określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku
pracy i ustalenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,
-
określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
-
ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,
-
określenie liczby osób narażonych.
Aby określić zagrożenie związane z występowaniem czynników szkodliwych należy ustalić
listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach.
Równolegle z identyfikacją zagrożeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich
potencjalnych
skutków.
Przy
prowadzeniu
oceny
należy